وانساماری دوزبری

وانساماری دوزبری

وانساماری دوزبری استاد ریکی و نویسنده ساکن باری کانادا است. وانسا پس از تلاش های ناموفق برای یافتن پاسخ از طریق پزشکی ، با الهام از مشکلات سلامتی خود در سال 2012 ، سفر خود را در زمینه بهبود طبیعی آغاز کرد.

کتاب های وانساماری دوزبری

خانه جایی ست که دل آنجاست