پی یر ماشری

پی یر ماشری

پی یر ماشری زادهٔ ۱۷ فوریهٔ ۱۹۳۸ فیلسوف و منتقد ادبی مارکسیست فرانسوی، و استاد دانشگاه دانشگاه لیل است. وی که دانشجوی سابق لوئی آلتوسر و و از چهره های اصلی توسعه پسا ساختارگرایی فرانسوی و مارکسیسم است، در نوشتن کتاب " خواندن سرمایه " با اتین بالیبار همکاری داشت. کار او در نظریه ادبی و فلسفه قاره ای گرچه در اروپا (از جمله بریتانیا) بسیار تأثیرگذار بوده، با این حال در ایالات متحده عموما کمتر خوانده شده است.

کتاب های پی یر ماشری

هگل یا اسپینوزا