امیرحسین غروی یکتا

امیرحسین غروی یکتا

مهندس امیرحسین غروی یکتا متولد سال 1354، مدرس NLP در ایران می باشد.

کتاب های امیرحسین غروی یکتا

نظم پنهان در هدف