نیکولاس تی پرافرز

نیکولاس تی پرافرز

نیکلاس پرافرز (متولد سال 1936) منحصر به فرد در بین کارگردانی، بنیادهای کارگردانی فیلم یک روش روشنی برای ترجمه یک فیلمنامه به صفحه ارائه می دهد. پرافرز با استفاده از فیلمنامه به عنوان طرح، خواننده را از طریق تکنیک های خاص هدایت می کند تا اجزای آن را به یک داستان بصری تجزیه و تحلیل کند.

کتاب های نیکولاس تی پرافرز

اصول کارگردانی سینما