امیلی بومون

امیلی بومون

امیلی بومون (Émilie Beaumont) نام مستعار جانین بودینو (Janine Boudineau)، مدیر گروه کودکان Fleurus ditions ، نویسنده کتاب های کودکان است.
در سال 2012 ، جانین و دنیل بودینو، در منشاء موفقیت بزرگ خانه خود، 25مین سالگرد سریال تصاویر را جشن گرفتند و اکنون با چهل زبان پخش می شوند.

کتاب های امیلی بومون

تانی تولد می گیرد


ماری مامان می شود


شیلا آشپز می شود


دینا خانه دار می شود


بچه زرافه


بچه خرس درختی (کوالا)


بچه خرس


کره اسب


توله سگ


ماشین بازی 8 (لودر می رانم)


جوجه پنگوئن


بچه خرگوش


مجموعه نی نی های حیوانات


مجموعه ماشین بازی


آشنایی با حیوانات وحشی


آشنایی با اعضای بدن


مجموعه خاله بازی


آشنایی با بچه های حیوانات


کامیون می رانم


موتور می رانم


مجموعه قلقلی ها


ماشین بازی 21 (جیپ می رانم)


آشنایی با حرکت


فوتبال بازی می کنم


ماشین بازی 17 (خلبان می شوم)


آشنایی با طبیعت


آشنایی با جنگل


آشنایی با میوه ها


آشنایی با حیوانات مزرعه


ماشین بازی 6 (پلیس می شوم)


آشنایی با لباس پوشیدن


شیده شعبده باز می شود


مینا منشی می شود


راشین آرایشگر می شود


پیلا پری می شود


دایره المعارف اختراعات


فرین فروشنده می شود


پوری دامپزشک می شود


کیتی دکتر می شود


لونا معلم می شود


با موتورها آشنا می شوم


با هواپیماها آشنا می شوم


با کامیون ها آشنا می شوم


خورشید


با پمپ بنزین آشنا می شوم


با خودروها آشنا می شوم


با کشتی ها آشنا می شوم


زیردریایی ها


پروانه ها


مجموعه ماشین بازی 2


فرهنگ تصویری هنر