زینت السادات میرغفوریان

زینت السادات میرغفوریان

زینت‌السادات میرغفوریان متولد سال 1359 نویسنده و روانشناس با حوزه های تخصصی مهارتهای زندگی, خشم, شناخت‌درمانی ... می باشد.

کتاب های زینت السادات میرغفوریان

خودآگاهی