شهرام آرین

شهرام آرین

شهرام آرین متولد سال 1349، دارای لیسانس حقوق قضایی واحد تهران مرکز، فوق لیسانس حقوق بین الملل واحد تهران مرکز، و دکترای حقوق بین الملل واحد علوم تحقیقات تهران است.

کتاب های شهرام آرین