صدیقه سالمی

صدیقه سالمی

دکتر صديقه سالمی متولد سال 1327، نویسنده با حوزه های تخصصی جراحی پرستاری و مراقبت, ادرار اندامها بیماریها, دستگاه گردش خون بیماریها پرستاری و مراقبت, کلیه‌ها بیماریها پرستاری و مراقبت می باشد.

کتاب های صدیقه سالمی