میگل وتر

میگل وتر

ميگل وتر استاد علوم سیاسی دانشکده تجارت ، دولت و حقوق در دانشگاه فلیندرز است. وی دارای مدرک دکترا در فلسفه از دانشکده جدید تحقیقات اجتماعی ، و همچنین دارای سمتهای دانشگاهی در بخش های علوم سیاسی و فلسفه در ایالات متحده و شیلی است. او همچنین از اساتید در آلمان و چین بازدید به عمل می آورد. وی در زمینه های نظریه سیاسی و حقوقی و فلسفه معاصر قاره فعالیت می کند.

کتاب های میگل وتر