کالب بورژس

کالب بورژس

كالب بورژس (Caleb Burroughs) نویسنده کتاب کودک است که چندین عنوان خیابان کنجد از جمله چندین کتاب Look & Find را نوشت. بورژس کتابهای Look & Find را با عنوان Dora the Explorer ، Wonder Pets ، Batman ، Marvel Heroes و همچنین بر اساس فیلمهای Pixar (یافتن نمو، اتومبیل و بالاتر) نوشته است.

کتاب های کالب بورژس

دورا کوچولو