سوزان اس فاینشتاین

سوزان اس فاینشتاین

سوزان ساین فاینشتاین (متولد 1938) یک نظریه پرداز سیاسی و محقق برنامه ریزی شهری است. تحقیقات و نگارش وی بر تأثیرات توزیع استراتژیها و طرحهای توسعه شهری، نقش دموکراسی و کنترل جامعه در مؤسسات عمومی محلی و ایجاد تئوری اخلاقی "شهر عادلانه" متمرکز شده است. فاینشتاین عضو دانشکده های برنامه ریزی شهری دانشگاه کلمبیا و دانشگاه راتگرز در بیشتر دوران کار خود، هم اکنون محقق تحقیق در دانشکده طراحی فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است.

کتاب های سوزان اس فاینشتاین

عدالت شهری