فریدون کامران

فریدون کامران

فریدون کامران متولد سال 1331، استادیار دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد می باشد. وی دارای دکترای تخصصی  اقتصاد و برنامه ریزی روستایی - جامعه شناسی از دانشگاه آرسنال تولوز فرانسه و دانشکاه میرای فرانسه می باشد.

کتاب های فریدون کامران

سازمان گرایی