حسین ابوالحسن تنهایی

حسین ابوالحسن تنهایی

حسین ابوالحسن تنهایی متولد سال 1330، در اصفهان می باشد. وی دارای کارشناسی روان‌شناسی و فلسفه از دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۵۳ شمسی، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و انسان شناسی درسال۱۹۷۸ از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو، دکترای تخصصی جامعه‌شناسی و انسان شناسی در سال ۱۹۸۱از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو است. تنهایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد.

کتاب های حسین ابوالحسن تنهایی

دستگاه نظری آنسلم استراوس


صد سال پس از امید


دستگاه نظری جرج هربرت مید


دستگاه نظری بلومر


هم کنش گرایی نمادی


جامعه شناسی


دستگاه نظری وبر


دستگاه نظری مارکس


جامعه شناسی مصرف و بازار


هم کنش گرایی نمادی


بلومر


جامعه شناسی نظری


گروه درمانی اعتیاد