حسین ابوالحسن تنهایی

حسین ابوالحسن تنهایی

حسین ابوالحسن تنهایی متولد سال 1330، در اصفهان می باشد. وی دارای کارشناسی روان‌شناسی و فلسفه از دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۵۳ شمسی، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و انسان شناسی درسال۱۹۷۸ از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو، دکترای تخصصی جامعه‌شناسی و انسان شناسی در سال ۱۹۸۱از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو است. تنهایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد.

کتاب های حسین ابوالحسن تنهایی

دستگاه نظری مارکس


دستگاه نظری وبر


دستگاه نظری جرج هربرت مید


هم کنش گرایی نمادی


دستگاه نظری بلومر


جامعه شناسی مصرف و بازار


دستگاه نظری جرج هربرت مید


جامعه شناسی نظری