مالی هچ

مالی هچ

مالی که در سال 1978 به دنیا آمد ، دختر نقاش و یک دامدار ارگانیک است ، با خلاقیت کارگر شد — با استفاده از تخیل و عشق به نقاشی، همه چیز را از مجموعه سرامیکهای خاص خود گرفته تا مبلمان و نقاشی های قلم و جوهر بوجود آورد. هنر مالی کاملاً صاف شده است، آثار هنری او کاملاً تحت اللفظی است و از نظر فرهنگی پاپ است.

کتاب های مالی هچ

نقش های مراکشی