مهدی روشن ضمیرطبری

مهدی روشن ضمیرطبری

مهدی روشن ضمیرطبری متولد سال 1353 ، شاعر ایرانی ساکن بابل است.

کتاب های مهدی روشن ضمیرطبری

من خودش روایت می شود