رندی گریسر

رندی گریسر

رندی گریسر بنیانگذار و مدیر ارشد مرکز ACHIEVE در بخش های رهبری و انستیتوی منابع بحران و تروما (CTRI) است که دو بخش از یک شرکت هستند. او تا کنون هم کتاب نوشته و هم در نوشتن چند کتاب همکاری داشته است. رندی یک رهبر بصری و بینشی است که به همراه تیمی از کارمندان و مربیان ، این سازمان ها را به عنوان ارائه دهنده های اصلی آموزش توسعه حرفه ای شناسانده است.

کتاب های رندی گریسر