پیتر استاک ول

پیتر استاک ول

پیتر استاک ول همراه با همسر و دو گربه اش در سیلوردیل واشنگتن زندگی می کند. او کتابهایی از مناظر شمال غربی و شخصیتها و طرحهای جذاب می نویسد.

کتاب های پیتر استاک ول

درآمدی بر شعرشناسی شناختی