رویا اکبری

رویا اکبری

رویا اکبری متولد سال 1357، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های رویا اکبری

در سکوت سایه ها


خسته خانه


اگر نرفته بودی


منتظرت بودم


مستانه


لحظه ای با ونوس


بالاتر از سیاهی


پریا


و بار دیگر مجنون