رویا اکبری

رویا اکبری

رویا اکبری متولد سال 1357، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های رویا اکبری

در سکوت سایه ها


خسته خانه


اگر نرفته بودی


منتظرت بودم


طلوعی در شب


مستانه


لحظه ای با ونوس


لمس تنهایی تو


ملکه ی جنوب


بالاتر از سیاهی


چشم هایت مال من


پریا