آلکساندر شاشین

آلکساندر شاشین

الكساندر شاشین نظریه پرداز و نویسنده شطرنج در سن پترزبورگ روسیه است و در آنجا بازیکنان جوان بین المللی را آموزش می دهد.

کتاب های آلکساندر شاشین

مهندسی بهترین حرکت