ری گریگ

ری گریگ

ری گریگ نویسنده کتابهای بین المللی متعددی در زمینه تائو و ذن (The Tao of Relationships، The Tao of Being، The Tao of Sailing، Zen Brushpoems، The Tao of Zen، The New Lao Tzu) است. یک دانشجوی جدی بوده و بیش از 50 سال طرفدار فلسفه شرق است. کتاب هفتم وی، راه حکیم: تعالیم و تفسیرها، که در سال 2004 منتشر شد، دیدگاه تائوئیستی ضمنی در مورد 64 مضمون انسانی را که برای سلامتی وجودی ما ضروری است، ارائه می دهد.

کتاب های ری گریگ

دائوی رابطه ها