دنیس اسمیت

دنیس اسمیت

دنیس اسمیت متولد سال 1945 ، استاد جامعه شناسی در دانشگاه لاگبورو ، و نویسنده کتاب های بسیاری از جمله "ظهور جامعه شناسی تاریخی" است.

کتاب های دنیس اسمیت

برآمدن جامعه شناسی تاریخی