محسن ثلاثی

محسن ثلاثی

محسن ثلاثی (زادهٔ ۱۳۲۴ در بابل) مترجم آثار جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و استاد بازنشستهٔ گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران است. او برای ترجمهٔ کتاب «فراسوی چپ و راست» اثر آنتونی گیدنز برندهٔ جایزهٔ کتاب سال شده‌است.

کتاب های محسن ثلاثی

انسان شناسی


کالبد شکافی چهار انقلاب


جامعه شناسی دین


زبان و اسطوره


استبداد شرقی


خرد و انقلاب


غریزه جنسی


انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن


جهان ایرانی و ایران جهانی


جامعه شناسی دین


پیامدهای مدرنیت


توتالیتاریسم


درآمدی به جامعه شناسی


جاده ابریشم


دانش محلی


انسان شناسی و زندگی مدرن


تفسیر فرهنگ ها


انسان شناسی فرهنگی


جامعه باستان


اسلام و سرمایه داری


فرهنگ و هویت


جاده ابریشم


درآمدی به انسان شناسی


بیشتر بخوانید

«هانا آرنت»: کاوش در دنیای «تمامیت خواهی»

نویسنده ای که نام خود را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نظریه پردازان سیاسی در قرن گذشته مطرح کرد.