مجید اوریادی زنجانی

مجید اوریادی زنجانی

مجید اوریادی زنجانی متولد سال 1355، کارشناسی ارشد گفتاردرمانی می باشد. وی  هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

کتاب های مجید اوریادی زنجانی

با پاهای کودکی