جان ای هال

جان ای هال

جان ای. هال (متولد 1946) استاد آرتور سی. گایتون و رئیس کرسی فیزیولوژی و بیوفیزیک، مدیر مرکز تحقیقات چاقی می سی سی پی و مدیر مرکز برتری تحقیقات پزشکی در بیماری های قلبی و متابولیک در دانشگاه مرکز پزشکی می سی سی پی (UMMC).

کتاب های جان ای هال