جیمز موریسون

جیمز موریسون

جیمز موریسون(James R. Morrison) (متولد: 23 ژوئیه، 1940)، استاد وابسته روانپزشکی در دانشگاه بهداشت و علوم اورگان در پورتلند است. او در هر دو بخش خصوصی و دولتی تجربه زیادی دارد.

کتاب های جیمز موریسون

DSM-5 به زبان ساده