پینار بیلگین

پینار بیلگین

پینار بیلگین استاد روابط بین الملل در دانشگاه بیلکنت، آنکارا است. او نویسنده کتاب The International in Security، Security in the International و سردبیر مشترک کتاب Routledge کتاب جامعه شناسی سیاسی بین المللی و آسیا در روابط بین الملل: یادگیری روابط قدرت شاهنشاهی است.

کتاب های پینار بیلگین