هاکان یاووز

هاکان یاووز

هاكان ياووزاستادیار گروه علوم سیاسی و مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه یوتا است. انتشارات اخیر وی شامل ظهور یک ترکیه جدید: دموکراسی و AK Parti (2006) و هویت سیاسی اسلامی در ترکیه (2005) است.

کتاب های هاکان یاووز