هوشمند دهقان

هوشمند دهقان

هوشمند دهقان متولد 1348 در کاشان است و از 1393 به ترجمه روی آورده. مطالعات و علائق وی در زمینه علوم انسانی، علی الخصوص فلسفه است و تا کنون کتاب های زیر توسط او به فارسی برگردانده شده است:ابن عربی، وارث انبیاءآتاتورکسقراط، مردی برای روزگار مادر کافة اگزیستانسیالیستیخوشبختی در پیش رو

کتاب های هوشمند دهقان

عادت های اتمی


۴۳,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰ تومان

دختر تحصیلکرده


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان