هوشمند دهقان

هوشمند دهقان

هوشمند دهقان در 19 خرداد 1348 در کاشان متولد شد. از همان بدو کودکی اشتیاقی وافر به خواندن و نوشتن داشت. لذا مطالعات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی ادامه داده و سپس از سال 1390 به ترجمه و نویسندگی روی آورده است. مطالعات و علائق وی در زمینه علوم انسانی، علی الخصوص فلسفه است و تا کنون کتاب های زیر توسط او به فارسی برگردانده شده است:
ابن عربی، وارث انبیاء
آتاتورک
سقراط، مردی برای روزگار ما
در کافة اگزیستانسیالیستی
خوشبختی در پیش رو

کتاب های هوشمند دهقان