هوشمند دهقان

هوشمند دهقان

هوشمند دهقان متولد 1348 در کاشان است و از 1393 به ترجمه روی آورده.
مطالعات و علائق وی در زمینه علوم انسانی، علی الخصوص فلسفه است و تا کنون کتاب های زیر توسط او به فارسی برگردانده شده است:
ابن عربی، وارث انبیاء
آتاتورک
سقراط، مردی برای روزگار ما
در کافة اگزیستانسیالیستی
خوشبختی در پیش رو

کتاب های هوشمند دهقان