سائول برنارد کوهن

سائول برنارد کوهن

سائول بی کوهن یک جغرافی دان انسانی آمریکایی است.
کوهن درست قبل از آنکه دانشکده گروه جغرافیای خود را تعطیل کند (1951- 1947) از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. وی رئیس کالج کوئینز است و استاد جغرافیا در کالج هانتر در نیویورک بود.

کتاب های سائول برنارد کوهن