حمید ضیایی پرور

حمید ضیایی پرور

حمید ضیایی‌پرور متولد سال 1348، مدیركل مركز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها می باشد.

کتاب های حمید ضیایی پرور

جنگ نرم 2