مجید یزدانی

مجید یزدانی

مجید یزدانی متولد سال 1368، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های مجید یزدانی

نصف النهار خون