سیمین حاجی پورساردویی

سیمین حاجی پورساردویی

سیمین حاجی پور ساردویی متولد سال 1343 ، دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی و مدرس دانشگاه و همچنین نویسنده می باشد.

کتاب های سیمین حاجی پورساردویی

زنان و مشارکت سیاسی