کیم الور

کیم الور

کیم الور مربی زندگی و رابطه است. او به مردم کمک می کند تا با افراد مهم زندگی خود ، از جمله خود ، بهتر کنار بیایند و آنها را قادر می سازد تا روی چیزهایی که می توانند تغییر ، دهند تمرکز کنند. وی با افراد ، زوج ها ، والدین ، ​​آژانس های خدمات اجتماعی ، مدارس ، شرکت ها و ارتش کار می کند و در مورد روابط ، فرزندپروری ، رشد شخصی ، آموزش ، رشد رهبری ، تنوع ، برنامه های درمانی و سبک های مدیریتی مشورت می دهد.

کتاب های کیم الور