دنیس باگاروزی

دنیس باگاروزی

دکتر دنیس باگاروزی ، یک روانشناس ، خانواده درمان و سرپرست و همکار مورد تأیید AAMFT است. وی مؤلف 7 کتاب و بیش از 70 مقاله است. وی همچنین سردبیر بخش "تکنیک های اندازه گیری خانواده" در مجله آمریکایی خانواده درمانی است.

کتاب های دنیس باگاروزی

تبانی زوج ها


زوج درمانی