میثم نوبخت

میثم نوبخت

میثم نوبخت متولد سال 1376، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی جنگ جهانی اول، نبردها, جنگ جهانی دوم، جنگ تانکهاتاریخقرن و ... می باشد.

کتاب های میثم نوبخت

نبردهای جنگ جهانی دوم 1