فاطمه حسیبی

فاطمه حسیبی

فاطمه حسیبی متولد سال 1342 ، کارآفرین ، مدير عامل باشگاه فرهنگی - ورزشی باريج اسانس کاشان ، و نویسنده ی کتاب "نامه هایی به همسر کارآفرینم" می باشد.

کتاب های فاطمه حسیبی