مارتین لیندستروم

مارتین لیندستروم

مارتین لیندستروم ، متولد 1970 ، نویسنده دانمارکی است. كتابهای لیندستورم شامل "خلق تجارت های بزرگ با ریزداده ها" ، "خریدشناسی (راست و دروغ رفتار مشتری ها در خرید)" می شود.

کتاب های مارتین لیندستروم

حس برند


خریدشناسی


نماد و سرنمون