سوند برینکمن

سوند برینکمن

سوند برینکمن (Svend Brinkmann) یک استاد روانشناسی دانمارکی در بخش ارتباطات و روانشناسی در دانشگاه آلبورگ دانمارک است. وی به عنوان مدیر مشترک مرکز مطالعات کیفی فعالیت می کند. تحقیقات وی بخصوص به مسائل فلسفی، اخلاقی و روش شناختی در روانشناسی و سایر علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. در سالهای اخیر، سوند برینکمن در حال بررسی تأثیر تشخیص های روانپزشکی بر افراد و جامعه است.

کتاب های سوند برینکمن

ایستگاه ها


فضیلت کناره گرفتن


محکم بایست