اوا ونگ

اوا ونگ

اوا ونگ(EVA WONG) (متولد: 1951) یک محقق مستقل و تمرین کننده هنرهای تائوئیستی از سبک پیش از آسمانی و تبارهای واقعیت کامل است. وی كتابهای بسیاری در زمینه تائوئیسم و موضوعات مرتبط با آن را تألیف و ترجمه كرده است ، از جمله دوره كارشناسی ارشد در فنگ شویی ، قصه های جاودانان تائو و تائوئیسم: راهنمای اساسی.

کتاب های اوا ونگ

تائو، جوهر زندگی