هاتف اسدالهی

هاتف اسدالهی

هاتف اسدالهی متولد سال 1376 ، تربیت کننده و ناجی سگ اهل گنبد کاووس می باشد.

کتاب های هاتف اسدالهی

رفتار شناسی سگ های اهلی