میا کوتو

میا کوتو

میا کوتو از نویسندگان سفیدپوست موزامبیکی است و تا کنون جوایزی چون کاموس، مهم‌ترین جاویز ادبی زبان پرتغالی و نیواشتات انترناسیونال را دریافت کرده است.

کتاب های میا کوتو

دیار خوابگردی