حامد موحد نسب

حامد موحد نسب

حامد موحد نسب متولد سال 1360، دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران بوده است.

کتاب های حامد موحد نسب