فیل مالن

فیل مالن

دکتر فیل مالن روانکاو انجمن روانکاوی انگلیس است. وی در روان درمانی در کلینیک Tavistock و همچنین روانشناسی بالینی در دانشگاه لیدز آموزش دید و به مدت 37 سال تمام وقت در NHS کار کرد. محدودیتهای شنیداری و مکالمه درمانی متداول ، منجر به جستجوی مداوم وی برای یافتن راهی بهتر برای کمک به افراد دارای مشکلات عاطفی ، کاوش در EMDR و سپس روان درمانی شد. وی به عنوان رئیس انجمن روان درمانی جامع انرژی فعالیت کرده است.

کتاب های فیل مالن

ضمیر ناآگاه


جنگ های حافظه