تراویس جانکر

تراویس جانکر

تراویس جانکر یک کتابدار مدرسه ابتدایی و خالق 100 Scope Notes ، یک وبلاگ کودکانه ، است. وی یکی از اعضای کمیته کالدکات 2014 بود. جانکر با همسر و دو فرزندش در زیلند  میشیگان زندگی می کند.

کتاب های تراویس جانکر

پیش به سوی قلعه