ایمی تیمبرلیک

ایمی تیمبرلیک

ایمی تیمبرلیک، نویسنده ی آمریکایی است. تیمبرلیک در شهری کوچک در ویسکانسین بزرگ شد و پس از چندین سال، به شیکاگو رفت و ازدواج کرد.
او علاوه بر نویسندگی، کارهای دیگری را همچون کتابفروشی، تدریس نویسندگی و زبان انگلیسی و متصدی اطلاعات تجربه کرده است.

کتاب های ایمی تیمبرلیک