کاظم سعیدپور

کاظم سعیدپور

کاظم سعیدپور متولد سال 1334، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می باشد. وی مباحث حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام و انسان در اسلام را تدریس می کند.

کتاب های کاظم سعیدپور

اخلاق اداری


قصه های دلنشین


داستان های موضوعی


بوی عطر یاس