کوبایاشی تاکیجی

کوبایاشی تاکیجی

تاکیجی کوبایاشی بی شک بزرگترین نویسنده ادبیات پرولتاریای ژاپن است. سال 1928 داستان « پانزده مارس 1928 » را منتشر و شکنجه و رفتار خشن توسط پلیس امنیت در برخورد با جنبش کارگری را به شدت نکوهش کرد. پنج سال بعد و در سن سی سالگی او بهای این داستان و مبارزاتش را پرداخت. پلیس امنیت او را دستگیر، شکنجه کرد و در نهایت به قتل رساند.

کتاب های کوبایاشی تاکیجی

کشتی کنسرو خرچنگ