علی مقدادی اصفهانی

علی مقدادی اصفهانی

مرحوم مغفور آیت الله حاج شیخ علی مقدادی اصفهانی (ره) فرزند مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی(ره) متولد سال 1308 بود. علی مقدادی اصفهانی از نویسندگان شیعه معاصر در اسفند سال ۱۳۸۸ در تهران درگذشت و در خراسان دفن شد. علی مقدادی اصفهانی شرح‌حال پدرش را در کتاب نشان از بی نشان‌ها آورده‌است.

کتاب های علی مقدادی اصفهانی

نشان از بی نشان ها