محمد داستان پور

محمد داستان پور

محمد داستانپور متولد سال 1356، نویسنده و پژوهشگر حوزه جوان و نوجوان تمام مدیا می باشد.

کتاب های محمد داستان پور

من و خدا


قول و قرار


من و پنج وارونه


من؛ عشق مخاطب خاص


فوت و فن سخنرانی 4 دقیقه ای


من و دوست ... ام


من، زندگی، موسیقی