راضیه ایزدی

راضیه ایزدی

راضیه ایزدی متولد سال 1355، استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان می باشد. حوزه های تخصصی وی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد, خوشبختی, شادی, افسردگی, اضطراب, انعطاف پذیری روانشناختی است.

کتاب های راضیه ایزدی

تربیت در عمل


پنجاه و دو رسم با هم بودن